Shanghai Chinese Restaurant

Lake Mary, FL · (407) 805-9887